PARAYANA

Chandi or Saptashati
Shrimat Bhagavatam
Shrimat Bhagavdgita
Sundar kandam
Veda Parayanam
Upanishads
Jata-Ghana Parayanam

TEACHING

Vedas
Upanishads
Bhagvadgita
Meditation
Sanskrit Language