POOJAS

Sri Ganesh Pja
Sri Lakshmi Puja
Sri Satyanarayana Puja
Sri Durga Puja
Sri Shiv Puja

SHANTI POOJAS

Udaka Shanti
Grihapravesham / Vastu Shanti
Navagraha Shanti
Kal-Sarpa Shanti
Janan Shanti
Nakshatra Shanti
Parihar Shanti

 

HOMAM

Sri Ganapati Homam
Maha Mrityunjay Homam
Navagraha Homam
Aayush Homam / Birthday Special Puja
Sudarshana Homam
Nava Chandi Homam
Shata Chandi Homam
Sahasra Chandi Homam
Laghurudram
Maharudram
Prana Pratishthapana
Kumbhabhishekam