SAMSKARAS

Garbhaadaanam
Pumsavanam
Seemantham / Seemantonnayanam / Baby shower
Jaatakarma
Namakaranam
Annaprashanam
Mudan / Prathama Kesha Khandanam
Aksharabhyasam ( beginning of education )
Chaulam & Upanayanam (Munj / Janeu / Yagnopavit)
Prayashchittam & Samvartanam
Vivah / Wedding